Thursday, February 2, 2012

PHÉP BỎ DẤU HỎI-NGÃ TRONG TIẾNG VIỆT


Sau khi click vào link phía dưới, kéo xuống dưới cùng sẽ thấy Tự Vị Hỏi-Ngã: A - I | K - R | S - X...Theo tự điển đó mà tìm chử mình muốn bỏ dấu. 

Click Vào Đây - Để xem PHÉP BỎ DẤU HỎI-NGÃ TRONG TIẾNG VIỆT

No comments:

Post a Comment